026-32800431 026-32860671
مشاهده دسته بندی

HADID SL PRIME پرایمر رابط بتن قدیم به جدید

مشخصات فنی

نام رابط بتن قدیم به جدید

HADID SL PRIME پرایمر رابط بتن قدیم به جدید

توضیحات