026-32800431 026-32860671
مشاهده دسته بندی

HADID GROUT- EP6 & EP8 گروت اپوکسی کم حرارت زا

مشخصات فنی

نام گروت اپوکسی

HADID GROUT- EP6 & EP8 گروت اپوکسی کم حرارت زا

توضیحات