026-32800431 026-32860671

علت یابی نشت آب و ارائه راهکار اصلاح در تاسیسات تصفیه خانه آب اهر

اشل

هدف اصلی این پروژه علت یابی نشت تاسیسات تصفیه خانه آب اهر و ارائه راه حل مناسب برای رفع این مشکل می باشد